Font family:
Tree width:

Theodosios Sorrenti

1194–____

Valerios Sorrenti

1172–1206

Eustathia Sarantapechos

1172–1206

Romane Machairas

1141–1189

Zacharias Sorrenti

1152–1212

Theodosios Sarantapechos

1152–1189

Zoe Pleustes

1152–1211

Manuel Machairas

1109–1162

Anna Paphlagon

1109–1184

Valerios Sorrenti

1123–1164

Aigidia Sarantapechos

1125–1184

Pankratios Pleustes

1122–1178

Eustathia Nabatenos

1121–1176

Bosporios Machairas

1088–1143

Xene Ouranos

1086–1137

Andronikos Paphlagon

1089–1136

Romane Fokás

1092–1112

Helias Sorrenti

1101–1145

Anthousa Heraclides

1101–1152

Catarena Bucignolo

1096–1146

Philippos Sarantapechos

1098–1160

Eirene Maleïnos

1130–1165

Iakobos Pleustes

1093–1150

Zoe Arbantenos

1102–1167

Samuel Nabatenos

1100–1182

Theophano Psellos

1099–1166

Christophoros Machairas

1068–1099

Songul Baghaturid

1062–1119

Manuel Ouranos

1063–1088

Sophia of Sagiada

1062–1116

Valerios Sorrenti

1082–1141

Anthousa Sorrenti

1082–1138

Philaretos Heraclides

1075–1124

Nikareta Akropolites

1073–1148

Giuco Bucignolo

1065–1122

Aigidia

1066–1111

Valerios Sarantapechos

1071–1135

Xene Skepides

1071–1135

Anna Fokás

1113–1188

Bartholomaios Maleïnos

1113–1150

Pankratios Arbantenos

1083–1151

Kyriake Makedon

1068–1125

Herakleios Nabatenos

1083–1145

Evanthia Ouranos

1083–1124

Dorotheos Psellos

1039–1113

Eustathia Philanthropenos

1075–1104

Bosporios Machairas

1032–1085

Eudokia Notaras

1047–1113

Baghatur Baghaturid

1008–1072

Apollonia Studites

1029–1092

Niphon Ouranos

1033–1087

Theodosia Ouranos

1025–1097

Helias Sorrenti

1057–1111

Anthousa Klokas

1057–1101

Ioannikios Sorrenti

1064–1109

Sophia Stratiotikos

1063–1132

Paschalis Heraclides

1051–1080

Theodosia Batatzes

1051–1098

Apollonios Akropolites

1032–1097

Thomais

1042–1076

Blaxius Bucignolo

1003–1066

Romylia

1045–1071

?

?

Philippos Sarantapechos

1050–1095

Garyphallia Sorrenti

1052–1118

Pyrros Skepides

1053–1101

Ioulia Makroleon

1033–1074

Damianos Fokás

1080–1135

Eirene Makroleon

1086–1152

Helias Maleïnos

1068–1135

Philippa Drakokephalos

1086–1148

David Arbantenos

1058–1128

Zoe Kalaphates

1058–1084

Helias Makedon

1040–1101

Theochariste Paphlagon

1041–1069

Akakios Nabatenos

1046–1087

Eudoxia

1060–1117

Samuel Ouranos

1042–1098

Agathe Zeno

1059–1098

?

?

Hippolytos Philanthropenos

1035–1094

Tamari

1049–1093

Iordanes Sarantapechos

1028–1074

Anthe Drakokephalos

1027–1063

Valerios Sorrenti

1011–1057

Sophia Sorrenti

1011–1074

Niphon Skepides

1008–1067

Maria Trichares

1027–1084

Leon Makroleon

1012–1041

Xene Drakokephalos

1008–1042

Christophoros Makroleon

1057–1097

Yasmin Zurayid

1067–1123

Pavlos Maleïnos

1029–1092

Eirene Kalaphates

1027–1106

David Drakokephalos

1052–1091

Theodora Drakokephalos

1066–1131

Anastasios Fokás

1058–1116

Anna Stratiotikos

1058–1101

Ioseph Fokás

1037–1063

Sergia Monotes

1034–1096

Damianos Stratiotikos

1036–1072

Theodosia Chameas

1026–1087

Lazaros Paphlagon

1064–1090

Aigidia Sorrenti

1064–1145

Traianos Pleustes

1075–1131

Damianos Paphlagon

1045–1115

Elaiodora Ouranos

1046–1074

Andronikos Sorrenti

1044–1072

Helena Kavallarios

1043–1074

Iakobos Pleustes

1045–1087

Eupraxia Romaios

1037–1102